Μετάφραση

24/11/14 11:11

Περισσότερες από 180 πόλεις και κοινότητες σε 35 χώρες έχουν αναλάβει και πάλι τον έλεγχο των υπηρεσιών του νερού τους τα τελευταία 15 χρόνια, αποκαλύπτει μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Transnational Institute (ΤΝΙ), τη Διεθνή Ερευνητική Μονάδα για τις Δημόσιες Υπηρεσίες (PSIRU) και το...

08/08/12 20:01

Die Bewegung 136 ist eine Bürgerinitiative, die sich der Privatisierung der Wasserversorgungs- und Kanalisations-Gesellschaft von Thessaloniki widersetzt und dagegen ein soziales Management  durch  Genossenschaften auf nachbarschaftlicher Ebene vorschlägt.

15/07/12 15:51

L'iniziativa 136 è una iniziativa di cittadini che si oppone a la privatizzazione della compagnia dell’ acqua e dei servizi igienico-sanitari di Salonicco e propone la gestione sociale della stessa attraverso le cooperative a livello di quartiere.

17/06/12 13:47

La iniciativa 136 es una iniciativa ciudadana que se opone a la privatización de la Empresa de Agua y Saneamiento de Tesalónica y propone la gestión social de la misma a través de cooperativas a nivel de barrio.

16/06/12 12:29

Initiative 136 is a citizens’ initiative that opposes the privatization of the Water and Sanitation Company in Thessaloniki and proposes its social management through local-level cooperatives.